|  | 

Edukacja i Nauka

ZE ZROZUMIENIEM

ZE ZROZUMIENIEM

Jest to niekiedy problem nie lada, czy lub jak dalece rozumienie danych treści przez autora a przez odbiorcę było jednakowe. W praktyce korzystanie z literatury przedmiotu bywa często nie­jednakowe. Niemało z tego powodu naukowcy — głównie huma­niści — toczyli i wciąż na nowo toczą spory interpretacyjne. W niejednej kwestii dzieje badań nad daną rzeczą, np. nad cha­rakterem i strukturą wyobrażeń, zdają się być tożsame z dziejami nieporozumień. Ale i w badaniach matematyczno-przyrodniczych nieporozumienia czytelnicze nie należą do wyjątków, zwłaszcza gdy do czynienia mamy z publikacjami o stylu zawiłym, ze sfor­mułowaniami niejasnymi, z błędami logicznymi itp. A takich pu­blikacji jest w każdej nauce niemało. A zatem czytać literaturę przedmiotu znaczy to przede wszyst­kim poznawać ją ze zrozumieniem przynajmniej dostatecznie traf­nym, jak na cel nowego przedsięwzięcia badawczego. Znaczy to: poznawać treść obiektywną, nic istotnego od niej nie odejmując, niczego istotnego nie dodając i — co najważniejsze — nie prze­kształcając jej jakościowo.

Inne wpisy:

ze-zrozumieniem

ABOUT THE AUTHOR

Podobne wpsiy:

  • Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca

    Mały model odrzutowca Jestem rozbawiony słuchając, jak ludzie próbują opisać niektóre z moich iluzji. Kiedyś, gdy byłem w Madrasie w Indiach, pokazywałem, jak sprawiam, że moja córka unosi się wewnątrz szkieletu wielkiej piramidy. Następnego dnia kelnerka z podnieceniem opowiadała mi, co kilkoro jej klientów powiedziało o moim pokazie. Według nich nie tylko sprawiłem, że córka

  • Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie

    Media zwalczające zbrodnie Frazier cytuje artykuł z „California Living”, niedzielnego dodatku do gazet, takich jak: „Examiner” i „Chronicie” w San Francisco i „Los Angeles Herald Examiner”. Artykuł „Znajdowanie ciał przez media” z 9 marca 1980 roku donosi o przypadkach, kiedy media rzekomo pomogły policji wyjaśnić przestępstwa. Frazier zwraca uwagę na braki tych relacji, w których